Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ore

Mayor's Office of Racial Equity

Office of Racial Equity - Vietnamese

Trang đích

Chúng tôi là ai

Được thành lập bởi Thị Trưởng Bowser vào năm 2021, Văn Phòng Bình Đẳng Chủng Tộc tập trung vào việc phát triển cơ sở hạ tầng để đảm bảo các quyết định chính sách và các chương trình của DC được đánh giá thông qua lăng kính bình đẳng chủng tộc.

Tiếp tục việc triển khai các Kết Quả Đạt Được Từ Đạo Luật Bình Đẳng Chủng Tộc “Đạo Luật REACH” (Đạo luật DC 23-521).

Chịu trách nhiệm cộng tác với các cơ quan, cư dân/người cư trú và các bên liên quan bên ngoài của DC để đạt được những bước tiến có ý nghĩa hướng tới một thành phố bình đẳng hơn về chủng tộc.

Sứ mệnh

Văn Phòng Bình Đẳng Chủng Tộc (ORE) phối hợp với lãnh đạo và các cơ quan của DC để áp dụng lăng kính bình đẳng chủng tộc trong các hoạt động của chính quyền. Văn phòng cũng hoạt động để:

Cung cấp sự lãnh đạo, hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan của DC về bình đẳng chủng tộc để cải thiện chất lượng cuộc sống cho cư dân Washington.

Thúc đẩy sự sắp xếp chiến lược và điều phối các nỗ lực của DC nhằm đạt được sự bình đẳng chủng tộc.

Tăng cường quan hệ đối tác bên ngoài với các tổ chức về bình đẳng chủng tộc và công bằng xã hội tại địa phương thông qua việc khuyến khích cộng đồng tham gia một cách có ý nghĩa.

Tầm nhìn

Chúng tôi hình dung một DC nơi mọi người có thể phát triển mạnh mẽ với cảm giác tự chủ và nơi mà chủng tộc sẽ không còn là yếu tố dự đoán cho các cơ hội, kết quả hoặc sự phân bổ các nguồn lực.

Định nghĩa Bình đẳng chủng tộc

Bình đẳng chủng tộc là cả một quá trình cũng như một kết quả.

Là một quá trình, chúng tôi áp dụng lăng kính bình đẳng chủng tộc khi những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự bất bình đẳng chủng tộc về cấu trúc tham gia có ý nghĩa vào việc tạo và triển khai các chính sách thể chế và thông lệ tác động đến cuộc sống của họ.

Là một kết quả, chúng ta đạt được sự bình đẳng chủng tộc khi chủng tộc sẽ không là yếu tố dự đoán cho các cơ hội, kết quả hoặc việc phân phối các nguồn lực cho cư dân/người cư trú của DC — đặc biệt là đối với các cộng đồng da màu.

Sứ mệnh và các nguyên tắc chỉ dẫn

Sứ mệnh

Văn Phòng Thị Trưởng về Bình Đẳng Chủng Tộc (ORE) phối hợp với lãnh đạo DC và các cơ quan để áp dụng lăng kính bình đẳng chủng tộc trong các hoạt động của chính quyền. Văn phòng cũng hoạt động để:

Cung cấp sự lãnh đạo, hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan của DC về bình đẳng chủng tộc để cải thiện chất lượng cuộc sống cho cư dân Washington.

Thúc đẩy sự sắp xếp chiến lược và điều phối các nỗ lực của DC nhằm đạt được sự bình đẳng chủng tộc.

Tăng cường quan hệ đối tác bên ngoài với các tổ chức về công bằng xã hội và bình đẳng chủng tộc thông qua việc khuyến khích cộng đồng tham gia một cách có ý nghĩa.

Các nguyên tắc chỉ dẫn

Cam kết học hỏi và nâng cao hiểu biết của các cá nhân và tập thể về tác động của phân biệt chủng tộc và việc chống phân biệt chủng tộc và bình đẳng chủng tộc là gì và có ý nghĩa như thế nào.

Nhận thức các yếu tố lịch sử và cấu trúc dẫn đến bất bình đẳng chủng tộc.

Cân bằng giữa tiếng nói của Người da đen, Người bản địa và Người da màu.

Nhắm mục tiêu các giải pháp tới những người bị tổn hại nhiều nhất bởi phân biệt chủng tộc cá nhân, thể chế và cấu trúc.

Phân tích sự bất bình đẳng chủng tộc thông qua một lăng kính giao thoa.

Cam kết đầu tư lâu dài, bền vững để đạt được sự bình đẳng chủng tộc.

Lý thuyết về sự Thay đổi

Bình thường hóa

Chuẩn hóa ngôn ngữ liên quan đến bình đẳng chủng tộc và hỗ trợ nhân viên về ý nghĩa của bình đẳng chủng tộc đối với bản thân họ, công việc và các cơ quan tương ứng của họ

Tổ chức

Tạo dựng năng lực - cả năng lực bên trong và bên ngoài, thiết lập và củng cố các mối quan hệ đối tác bên ngoài; sự tham gia có ý nghĩa của cộng đồng

Vận hành hóa

Kết hợp rõ ràng các công cụ bình đẳng chủng tộc vào quá trình vận hành thông qua việc phát triển các bộ công cụ và đào tạo

Đánh giá

Đo lường và theo dõi tiến trình thông qua phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu

Đào tạo về bình đẳng chủng tộc (đang diễn ra)

Ban Cố Vấn Về Bình Đẳng Chủng Tộc

Ban Cố Vấn Về Bình Đẳng Chủng Tộc bao gồm chín (9) thành viên cộng đồng để cung cấp cho Văn Phòng ý kiến đầu vào liên tục về bình đẳng chủng tộc tại DC và đóng vai trò là liên lạc viên giữa Văn Phòng và công chúng.

Việc bổ nhiệm các chức vụ của Ban đang được tiến hành.

Tuyên bố về tầm nhìn bình đẳng chủng tộc của OCA

Thông tin cơ bản về OCA

Bắt đầu từ năm 1874, Quốc Hội đã thành lập Văn Phòng Quản Lý Thành Phố (Office of the City Administrator - OCA) như một hình thức chính quyền gồm ba Ủy viên. Hình thức chính quyền Ủy viên kéo dài gần 100 năm, trước khi một loạt các sự kiện mới làm thay đổi môi trường chính trị của quốc gia bao gồm - vụ ám sát Tổng Thống John F. Kennedy, Lãnh Đạo Dân Quyền Martin Luther King, Jr., và ứng cử viên tổng thống và cựu Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ Robert Kennedy, và các cuộc bạo loạn và biểu tình về dân quyền. OCA chịu trách nhiệm quản lý hàng ngày chính quyền DC, thiết lập các mục tiêu hoạt động và triển khai các hành động lập pháp và các quyết định chính sách của Thị Trưởng và Hội đồng DC. Chức vụ hiện tại của Quản Trị Viên Thành Phố được ủy quyền bởi Hiến Chương Quy Tắc Tự Trị DC và thực hiện các chức năng của OCA.

Tuyên bố về tầm nhìn

OCA hình dung một DC nơi chủng tộc của một người sẽ không còn là yếu tố dự đoán cơ hội, kết quả hoặc sự phân bổ nguồn lực cho cư dân/người cư trú của DC, đặc biệt là cư dân Da đen, Bản địa và Người da màu. OCA ghi nhận rằng những Người bản địa là những người đầu tiên có mặt ở vùng đất mà chúng ta làm việc và sinh sống. DC chiếm giữ vùng đất tổ tiên chưa được xác định lãnh thổ của Nacotchtank, địa điểm thiêng liêng của người Nacostine/Anacostan, và vùng đất tổ tiên chưa được xác định lãnh thổ của người Piscataway.

Như đã nói ở trên, bình đẳng chủng tộc là một kết quả nhưng bình đẳng chủng tộc cũng là một quá trình. Là một quá trình, OCA phối hợp với tất cả các cơ quan để đảm bảo rằng nguyện vọng, mối quan tâm, nhu cầu và giá trị của cư dân và cộng đồng được kết hợp ở tất cả các cấp và tất cả các ngành trong xây dựng chính sách, lập kế hoạch, ra quyết định, cung cấp dịch vụ và đánh giá; và theo đó chính quyền và các tổ chức kinh doanh và xã hội dân sự khác có sự tham gia của cư dân, khách hàng, cộng đồng và các bên liên quan khác trong các quá trình này. OCA cũng cố gắng làm cho các quy trình này trở nên minh bạch và rõ ràng cho các bên liên quan bằng cách công khai các kế hoạch hoạt động và thông tin ngân sách, cũng như tổ chức các diễn đàn khuyến khích mọi người tham gia.

Với tư cách là cơ quan lãnh đạo và điều phối của Chính Quyền DC, OCA thừa nhận và cam kết thực hiện trách nhiệm kép của mình là ưu tiên bình đẳng chủng tộc trong văn phòng của mình và giữa các cơ quan. OCA áp dụng lăng kính bình đẳng chủng tộc được thiết kế để ngăn chặn tác động của các hậu quả không mong muốn bằng cách xem xét các trải nghiệm và quan điểm sống của các cộng đồng đa dạng chủng tộc mà chúng tôi phục vụ. Văn Phòng Thị Trưởng về Bình Đẳng Chủng Tộc (ORE) hướng dẫn công việc này cả trong nội bộ và trên toàn bộ chính quyền.

Có nhiều văn phòng hoặc đơn vị (ORE, Ngân sách, Hiệu suất, Lab@DC , Phòng chống bạo lực súng, Hành chính/Pháp lý, Dịch vụ Nội bộ và Truyền thông) thực hiện các chức năng cốt lõi trong OCA. Tuyên bố về tầm nhìn của OCA kết hợp tất cả các thực thể này, với các tuyên bố cụ thể về cách mỗi văn phòng hoặc đơn vị tích hợp lăng kính bình đẳng chủng tộc.

 • Văn Phòng Phòng Chống Bạo Lực Súng (OGVP) tại OCA ghi nhận tác động không cân xứng của bạo lực súng đối với BIPOC và nỗ lực tham gia từ đầu đến cuối với các bên liên quan trong cộng đồng, trong đó các bên liên quan có cơ hội cung cấp phản hồi được xem xét cẩn thận khi thiết kế, thực hiện, và đánh giá chương trình. OGVP và các đối tác làm việc thực địa ở các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bạo lực súng và tương tác với những người có nguy cơ cao nhất để cung cấp các dịch vụ được thiết kế phù hợp với nhu cầu riêng của họ.
 • Việc phát triển ngân sách của OCA cố gắng tìm hiểu từng khoản đầu tư nguồn lực mới từ góc độ bình đẳng - đặt ra những câu hỏi phản biện trong suốt quá trình lập ngân sách xung quanh việc ai được hưởng lợi từ một sáng kiến, những hậu quả không mong muốn có thể phát sinh là gì và kế hoạch thực hiện một cách bình đẳng sẽ như thế nào.
 • Công việc nghiên cứu và thiết kế của OCA mong muốn phục vụ tất cả những người sống hoặc làm việc ở DC một cách bình đẳng và công bằng. Chúng tôi làm điều này bằng cách ghi nhận rằng một số cộng đồng nhất định đã được nghiên cứu quá mức và thiếu nguồn lực, bằng cách thừa nhận những điều mà chúng tôi không biết, bằng cách thiết kế các dịch vụ dựa trên trải nghiệm sống của cư dân/người cư trú và nhu cầu của họ, và bằng cách công khai các giả thuyết và phương pháp đang ở giai đoạn đăng ký trước của chúng tôi.
 • Ghi nhận rằng mỗi cơ quan của DC có một vai trò riêng biệt trong việc giải quyết sự khác biệt về chủng tộc, quy trình quản lý hiệu suất của OCA bao gồm trọng tâm là đảm bảo rằng các nỗ lực bình đẳng chủng tộc của các cơ quan được nêu chi tiết trong các kế hoạch hoạt động hàng năm của họ và những nỗ lực này có thể được đo lường và báo cáo một cách đáng tin cậy.
 • Để giảm thiểu tác động của cửa hàng bán lẻ lớn và giảm thiểu sự chênh lệch đối với các chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ và thiểu số ở DC, OCA hỗ trợ và yêu cầu các Cơ Quan Chính Quyền DC chịu trách nhiệm về việc sử dụng 50% ngân sách có thể chi tiêu của họ cho các giao dịch mua sắm và đấu thầu có được thông qua các doanh nghiệp kinh doanh được chứng nhận(CBE). Như vậy, nguồn lực ban đầu cho việc đấu thầu mua sắm và mua lại là thư mục CBE của Sở Doanh Nghiệp Nhỏ và Địa Phương và Lịch Trình Cung Ứng DC (DC Supply Schedule) của Văn Phòng Hợp Đồng và Mua Sắm Đấu Thầu; cả hai nguồn tài nguyên này đều chứa một danh sách phong phú các doanh nghiệp nhỏ mà cung cấp một loạt các dịch vụ để làm hoàn thiện các quy định của NIGP, từ các điều khoản về văn phòng và vật tư y tế đến đồ nội thất và thiết bị cho đến các dịch vụ theo hợp đồng.
 • OCA tích cực công nhận và chấp nhận sự đa dạng và giá trị thông qua các thông lệ tuyển dụng của mình. Chúng tôi cố gắng tự chịu trách nhiệm để làm cho quá trình tuyển dụng và phỏng vấn trở nên toàn diện. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách chuẩn bị một bản mô tả vị trí toàn diện, tập trung vào các kỹ năng và năng lực, tập hợp một hội đồng tuyển dụng đa dạng, chuẩn hóa các câu hỏi phỏng vấn và có tiêu chí lựa chọn rõ ràng đối với tất cả các thông báo về vị trí tuyển dụng. OCA liên tục theo dõi các thông lệ và quy trình tuyển dụng của chúng tôi để đảm bảo rằng quy trình của chúng tôi công bằng cho tất cả các ứng viên. Đảm bảo chúng tôi có thông lệ tuyển dụng công bằng cho phép chúng tôi không chỉ tuyển dụng một cách toàn diện mà còn cải thiện hiệu suất của tổ chức của chúng tôi.
 • OCA cũng liên kết với các Cơ Quan Dịch Vụ Nội Bộ, bao gồm Sở Dịch Vụ Tổng Hợp (Department of General Services - DGS), Văn Phòng Giám Đốc Công Nghệ (The Office of the Chief Technology Officer - OCTO), Sở Nhân Lực DC (DC Human Resources - DCHR), Văn Phòng Hợp Đồng và Mua Sắm Đấu Thầu (Office of Contracting and Procurement - OCP), Văn Phòng Quản Lý Rủi Ro (Office of Risk Management - ORM), Văn Phòng Quyền của Người Khuyết Tật (Office of Disability Rights - ODR) và Văn Phòng Quan Hệ Lao Động và Thương Lượng Tập Thể (Office of Labor Relations and Collective Bargaining - OLRCB) tạo cho văn phòng này một sức ảnh hưởng riêng đối với toàn bộ Chính Quyền DC. Với sức ảnh hưởng đó, OCA phối hợp với tất cả các cơ quan này để tập trung vào sự bình đẳng chủng tộc và nhấn mạnh tầm quan trọng của văn phòng.
 • OCA cam kết lắng nghe và ưu tiên tiếng nói của cư dân/người cư trú, đặc biệt là những người trước đây chưa từng được tham gia hoặc có khả năng tham gia vào việc đóng góp ý kiến của cộng đồng. Ngoài ra, OCA cố gắng phát triển và sử dụng các phương thức giao tiếp bằng văn bản và bằng lời để giao tiếp hiệu quả với cư dân/người cư trú của DC.

Công việc hiện tại và các sáng kiến

Làm Cách Nào Để Nâng Cao Bình Đẳng Chủng Tộc (Văn Phòng Thị Trưởng về Bình Đẳng Chủng Tộc, trong OCA, có cùng lý thuyết về sự thay đổi và tầm nhìn với Văn Phòng Hội Đồng Thị Trưởng về Bình Đẳng Chủng Tộc).

ORE bình thường hóa bình đẳng chủng tộc bằng cách:

 • Có chủ đích về việc hiểu và đáp ứng nhu cầu của những người chịu thiệt thòi bởi sự phân biệt chủng tộc có hệ thống và thể chế;
 • Thuê nhân viên trên cơ sở phản ánh sự đa dạng chủng tộc của thành phố;
 • Tạo điều kiện và chỉ dẫn việc đào tạo về bình đẳng chủng tộc; và
 • Tạo hỗ trợ nội bộ trong và trên toàn Ban Quản Lý.

ORE vận hành hóa bình đẳng chủng tộc bằng cách:

 • Phát triển các công cụ bình đẳng chủng tộc;
 • Hợp tác với các cơ quan trong việc phát triển các kế hoạch hành động về bình đẳng chủng tộc;
 • Đảm bảo bình đẳng chủng tộc trong tất cả các hoạt động và thông lệ của chính quyền; và
 • Đảm bảo các chính sách, thủ tục và hành động không làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng chủng tộc và hướng đến việc sửa chữa những tổn hại trong quá khứ.

ORE đầu tư vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng bình đẳng chủng tộc bằng cách:

 • Giúp xây dựng năng lực quản lý và cơ sở hạ tầng tổ chức để cho phép các bên liên quan đa dạng nỗ lực nhằm hướng tới một tầm nhìn chung về bình đẳng chủng tộc;
 • Xây dựng cộng đồng thông qua tập trung vào cộng đồng, tận dụng sự hợp tác của các bên liên quan và tận dụng quan hệ đối tác thể chế tại địa phương;
 • Tạo ảnh hưởng và tạo ra một cộng đồng được cung cấp thông tin đầy đủ và có sự gắn bó thân thiết trong cư dân; và
 • Cân nhắc đến Người da đen, Người da nâu và các cộng đồng bị thiệt thòi khác trong quá trình ra quyết định.

Đào tạo về bình đẳng chủng tộc

ORE hợp tác với Sở Nhân Lực DC và Văn Phòng Nhân Quyền về việc đào tạo bình đẳng chủng tộc cho nhân viên chính quyền.

Ủy Ban Liên Ngành về Bình Đẳng Chủng Tộc

Mục đích của Ủy Ban Liên Ngành về Bình Đẳng Chủng Tộc (Interagency Committee on Racial Equity - ICRE) là cung cấp hỗ trợ, hướng dẫn và phản hồi liên tục về các kết quả công việc của ORE. Để DC có trách nhiệm giải trình lớn hơn với cộng đồng và hoạt động để giảm bớt sự khác biệt về chủng tộc, ICRE sẽ cung cấp ý kiến đầu vào và lời khuyên để phát triển và thực hiện thành công các kế hoạch, công cụ và nguồn lực về bình đẳng chủng tộc. Điều này sẽ bao gồm việc truyền đạt các mục tiêu của ORE và hỗ trợ văn phòng xây dựng tài liệu hướng dẫn hỗ trợ các cơ quan chính quyền DC trong việc thực hiện các hoạt động vận hành và ngân sách về bình đẳng chủng tộc. Xem danh sách các đối tác của chúng tôi.

Nhóm thí điểm về bình đẳng chủng tộc

ORE đang làm việc với 12 cơ quan của DC để thí điểm các công cụ bình đẳng chủng tộc, hoàn thành đánh giá của sở về bình đẳng chủng tộc và phát triển một kế hoạch hành động về bình đẳng chủng tộc. Xem danh sách các đối tác.

Dự án chỉ báo về bình đẳng chủng tộc

ORE rất vui mừng được hợp tác với MITRE Corporation để tạo ra một chiến lược đo lường và dữ liệu có thể thực hiện, được định hướng bởi kết quả để cho phép mua lại trang tổng quan về bình đẳng chủng tộc đầu tiên của DC.

Thí điểm về các tiêu chuẩn dữ liệu về bình đẳng chủng tộc

Thu thập và phân tích dữ liệu nhân khẩu học chất lượng cao về kết quả chương trình và chính sách đối với cư dân/người cư trú của DC là điều cần thiết để đo lường cả tình trạng hiện tại của bình đẳng chủng tộc và tiến trình của chúng tôi trong việc đạt được các mục tiêu bình đẳng chủng tộc. Tuy nhiên, khả năng thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu chủng tộc và sắc tộc của các cơ quan rất khác nhau dựa trên các nhiệm vụ riêng, yêu cầu báo cáo và bối cảnh pháp lý của họ. Trong quá trình thí điểm kéo dài một năm này, ORE đang phối hợp với bốn cơ quan của DC để phát triển hướng dẫn về thu thập và phân tích dữ liệu chủng tộc và sắc tộc. The Lab@DC và  Nhóm Dữ liệu thuộc Văn Phòng Giám Đốc Công Nghệ sẽ đóng vai trò là đối tác tư tưởng.

Tham gia

Cảm ơn quý vị đã liên hệ với Văn Phòng Thị Trưởng về Bình Đẳng Chủng Tộc. Để thực hiện yêu cầu của quý vị, chúng tôi yêu cầu quý vị chọn một trong các biểu mẫu yêu cầu bên dưới và hoàn thành biểu mẫu.

Yêu cầu cuộc họp

Yêu cầu sự kiện

Hỏi Giám Đốc Bình đẳng

Theo dõi bản tin của chúng tôi

Các nguồn trợ giúp

REBT

Công Cụ Ngân Sách Bình Đẳng Chủng Tộc (Racial Equity Budget Tool - REBT) vừa là sản phẩm vừa là quá trình, được thiết kế như một tập hợp các câu hỏi để hướng dẫn các cơ quan của DC đánh giá cách ngân sách của họ mang lại lợi ích và/hoặc tác động tiêu cực đến cộng đồng dựa trên chủng tộc, cụ thể là Người da đen, Người bản địa và Người da màu (BIPOC). Mục tiêu của công cụ là xác định các chương trình và dịch vụ có khả năng lớn nhất trong việc thu hẹp khoảng cách bình đẳng chủng tộc. Công cụ này yêu cầu sự cân nhắc có mục đích về chủng tộc và sắc tộc, tập trung vào dữ liệu và khuyến khích sự tham gia và đóng góp ý kiến của cộng đồng. Chúng tôi khuyến nghị các cơ quan sử dụng công cụ này trong giai đoạn lập kế hoạch của quá trình lập ngân sách.

REIA

Công Cụ Đánh Giá Tác Động của Bình Đẳng Chủng Tộc (Racial Equity Impact Assessment - REIA) sẽ hướng dẫn các cơ quan giải quyết vấn đề bình đẳng chủng tộc khi họ phát triển, thực hiện và đánh giá các chính sách, thông lệ và chương trình. Sử dụng các công cụ bình đẳng chủng tộc như thể công cụ này không phải là mục tiêu cuối cùng mà là một bước hướng tới việc tích hợp lăng kính bình đẳng chủng tộc trong công việc của DC. Các câu hỏi trong công cụ này nhằm giúp người đọc xác định các chiến lược và nguồn lực mà họ có thể cần để tích hợp bình đẳng chủng tộc vào công việc của mình. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích sử dụng hướng dẫn này sớm trong giai đoạn phát triển chính sách/chương trình và thảo luận các câu hỏi như một nhóm với tất cả nhân viên, những người sẽ chịu trách nhiệm phát triển và thực hiện chính sách/chương trình. Mặc dù mỗi quyết định được phân tích bằng cách sử dụng công cụ xem xét tác động của bình đẳng chủng tộc có thể dẫn đến những thay đổi dường như nhỏ, nhưng tác động tích lũy theo thời gian có thể dẫn đến những thay đổi đáng kể.

Hướng dẫn truyền thông GARE

Hướng dẫn này được phát triển bởi nhóm tại Liên Minh Chính Phủ về Chủng Tộc và Bình Đẳng (GARE), hợp tác với các khu vực pháp lý của GARE trên toàn quốc, các nhóm thành phố về Bình đẳng chủng tộc (Albuquerque, Austin, Grand Rapids, Louisville và Philadelphia), nhân viên tại Trung Tâm Hòa Nhập Xã Hội, (hợp nhất với Race Forward vào năm 2018) Living Cities, Viện Haas về Xã Hội Công Bằng và Hòa Nhập tại Đại Học California, Berkeley và Provoc, một công ty truyền thông. Hướng dẫn này nhằm phục vụ như một bộ công cụ để trao đổi thông tin chính thức và không chính thức về công việc của khu vực pháp lý của quý vị hướng đến bình đẳng chủng tộc.